BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri mestskej rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Gessayova, Bratislava, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

zánik členstva v rade školského zariadenia pri mestskej rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Gessayova, Bratislava, Mgr. Jane Panákovej, zamestnankyni oddelenia školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, z dôvodu zániku funkčného obdobia rady školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava a Mgr. Vladimírovi Dolinayovi, bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, z dôvodu jeho úmrtia v roku 2020.

B. deleguje

do rady školského zariadenia pri mestskej rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Gessayova, Bratislava, pre jej nasledujúce funkčné obdobie spojené so začiatkom fungovania centra ako jediného právneho subjektu po zlúčení štyroch centier voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (mestská rozpočtová organizácia Centrum voľného času Štefánikova, Bratislava, mestská rozpočtová organizácia Centrum voľného času Kulíškova, Bratislava, mestská rozpočtová organizácia Centrum voľného času Hlinická, Bratislava, mestská rozpočtová organizácia Centrum voľného času Pekníkova, Bratislava a mestská rozpočtová organizácia Centrum voľného času Gessayova, Bratislava) k 01. 01. 2022:

1. .................., poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
2. Mgr. Jakuba Bednárika, zamestnanca oddelenia školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
3. ................., zástupcu za mestskú časť Bratislava-Petržalka (resp. poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava),
4. Ing. Tomáša Peška, zástupcu na návrh riaditeľky mestskej príspevkovej organizácie Centrum voľného času Gessayova, Bratislava.