BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/25 a parc. č. 819, v lokalite Starý háj, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Bratislava-Petržalka I., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 818/25 – ostatná plocha vo výmere 607 m², ktorý vznikol podľa GP č. 26/2021 zo dňa 23. 09. 2021, vyhotoveného spoločnosťou GEP, s.r.o., so sídlom Pri mlyne 30, Bratislava, IČO 35911867, úradne overeného pod č. G1-1972/2021 zo dňa 13. 10. 2021, z časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 9-5964, parc. č. 6055 a parc. č. 6056, zapísaných na LV č. 4833, a parc. č. 819 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m², ktorý vznikol podľa GP č. 26/2021 zo dňa 23. 09. 2021, vyhotoveného spoločnosťou GEP s.r.o., so sídlom Pri mlyne 30, Bratislava, IČO 35911867, úradne overeného pod č. G1-1972/2021 zo dňa 13. 10. 2021 z časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 9-5964, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 4833, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Bratislava-Petržalka I., Daliborovo námestie 1, Bratislava, IČO 31781802, na vybudovanie „Sanktuária – Kaplnka Sv. Kríža“ v Bratislave na Starohájskej ulici spojené s obnovou kaplnky, úpravou a údržbou exteriérového priestoru s krížovou cestou pred jestvujúcou kaplnkou, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 eur/m²/rok za pozemky parc. č. 818/25 a parc. č. 819 v spoločnom rozsahu 673 m², predstavuje sumu 4 038,00 eur/rok,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 818/25 a parc. č. 819 v k. ú. Petržalka je predkladaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu výstavby „Sanktuária – Kaplnka Sv. Kríža“, ktoré bude primárne slúžiť na náboženské účely a príležitostnú liturgiu. Súčasťou stavby bude aj obnovenie terajšieho mobiliáru v okolí kaplnky (napr. lavičky), výsadba stromov a kríkov na prenajatej ploche a následná starostlivosť o celé okolie kaplnky. Vytvorený priestor bude prístupný verejnosti na náboženské účely, zároveň bude okolie Sanktuária využívané na stretávanie sa obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka a blízkeho okolia, ale aj návštevníkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, čím sa významne podporí cestovný ruch. Kaplnka bola zaradená medzi pamätihodnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a spolu s neďalekou Hájovňou, ktorá bola v roku 2020 vyhlásená za významné lesnícke miesto, sa vytvorí jedinečný priestor na oddych, poznávanie lesníckej pamiatky a prioritne na slávenie náboženských a duchovných obradov.