BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia

Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

do bodu 1 Trvale upusti od vymahania pohľadavok do roku 2014 
žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky
v pripade pohľadavok po roku 2014 pri dostatočnych podkladoch a dôvodoch pokračovať vo vymáhaní pohľadávok.
                                                                                                                                                                                                T: 1x ročne k 31. 12.