Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 05.02.2018

 • 5. februára 2018, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [56.88 kB]
 1. 1.Návrh na načerpanie 2.tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere č. 357/CC/17 od Slovenskej sporiteľne pre hlavné mesto SR Bratislavu

 2. 2.Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku o výmere 800m2 v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2 k.ú. Vinohrady

 3. 3.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2886

 4. 4.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2741

 5. 5.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2906/1

 6. 6.Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach IDS BK.

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku Bratislave, k.ú. Rača, Cígeľská ulica, parc.č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179//18, Pekná cesta, Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/17, Podbrezovská ulica, Mgr. Tomášovi Bielikovi s manželkou Janou

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 273/7 a parc. č. 273/5, do podielového spoluvlastníctva Ing. Pavla Jankových s manželkou Blankou a Mgr. Martina Merca s manželkou Katarínou

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2508/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej

 15. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 1607/203, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 1607/116 a parc. č. 1631/6, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 18. 18.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava – Vrakuňa

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. čš. 3651/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014, Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave

 26. 26.Informácia o vykonaných krokoch ohľdom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 27. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

 29. 29.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68 a parc. č. 11921/70

 30. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, - Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

 31. 31.Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej ako realizácia zákonného predkupného práva

 32. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslav Ryba a spol.

 33. 33.Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave

  Materiály
 34. 34.Návrh na zverenie investícií: „Projektovej dokumentácie – koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby_ Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna O. Nepelu, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 35. 35.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážového státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 1 – 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovo nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6 – 8, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 36. 36.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 37. 37.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 112,04 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 38. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 32,00 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 39. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 40. 40.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 150,08 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál predkladáme za účelom riešenia využitia voľného nebytového priestoru prostredníctvom ponuky v obchodnej verejnej súťaži

  Materiály
 41. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 42. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 33,53 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 43. 43.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 41,69 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 44. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 36,34 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 45. 45.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 20,19 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 46. 46.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 47. 47.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 83,69 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - súťaže

  Materiály
 48. 48.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 70,35 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 49. 49.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,20 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 50. 50.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,26 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 51. 51.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,39 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 52. 52.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 53. 53.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 95,37 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 54. 54.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 21,49 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 55. 55.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 42,79 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 56. 56.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 88,29 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 57. 57.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,97 m² v stavbe bez súpis. č. - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 58. 58.Návrh na nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 a parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 59. 59.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 60. 60.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 61. 61.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 257,70 m² v stavbe súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 62. 62.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m² v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 63. 63.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m² v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou 52. obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 64. 64.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 65. 65.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 66. 66.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Blumentálska 16, Martinengova 4, Martinengova 10, Narcisová 10, Mojmírova 12, Podzáhradná 15,19, Podzáhradná 43, Baltská 1, Plickova 2, 4, 8, Janka Alexyho 1/A, Landauova 36, Jungmanova 18, A. Gwerkovej 8, M. Curie-Sklodowskej 4, Znievska 6 vlastníkom bytov

  Materiály
 67. 67.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisová 10, 12, Čiližská 4, Podzáhradná 15, 19, Ladislava Dérera 2, Fedinova 5, Lachova 28, Hrobákova 38, Blagoevova 12, Budatínska 3 vlastníkom bytov

  Materiály
 68. 68.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 69. 69.Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2017

 70. 70.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 71. 71.Informácia o plnení opatrení podľa záverov Kontroly postupu hlavného mesta pri zapisovaní do zoznamu žiadateľov na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z.

  Materiály
 72. 72.Rôzne