Bod č. 17

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.