Bod č. 18

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.