Bod č. 16

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 1607/203, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 1607/116 a parc. č. 1631/6, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.