Bod č. 14

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2508/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.