Bod č. 7

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku Bratislave, k.ú. Rača, Cígeľská ulica, parc.č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.