Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 28.04.2011

 • 28. apríla 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2011

  Materiály
 3. 3.Informácia o PKO

 4. 4.Návrh Priorít Bratislavy a programových cieľov na roky 2011 – 2014 - Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva

  Materiály
 5. 5.Návrh na voľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva

  Materiály
 6. 6.Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva

  Materiály
 7. 7.Návrh na voľbu členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Návrh na voľbu hlavnej architektky Bratislavy - Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva

  Materiály
 9. 9.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (Presun vykonávania niektorých pôsobností v  oblasti zdravotníctva na mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy.)

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

 11. 11.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 12. 12.Správa o stave aktívneho cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave do konca roku 2010

 13. 13.Prehľad aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy za rok 2010

  Materiály
 14. 14.Návrh na personálne zmeny v spoločnosti Nadácia Bratislavy, Slovenský dom Centropy a v Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

  Materiály
 15. 15.Návrh úplného znenia stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. - Materiál bol hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva vypustený z návrhu programu mestského zastupiteľstva.

 16. 16.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2009

  Materiály
 17. 17.Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bratislavu do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy - Predkladateľka stiahla materiál z návrhu programu mestského zastupiteľstva.

 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 43/2011 zo dňa 31. 3. 2011

  Materiály
 19. 19.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2011 zo dňa 27. 1. 2011 o reštrukturalizácii dlhu GIB pri rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu

  Materiály
 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 2. 2010

  Materiály
 21. 21.Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Okánikova 1 - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 5105/69, spoločnosti OFFICE PARK, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 597/51, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/14, parc. č. 2983/10 a parc. č. 2983/12

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie zámeru na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2866/1

  Materiály
 26. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/5 a parc. č. 475/34, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 27. 27.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 832/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 7960/2, a stavby súp. č. 2891, Mýtna 31, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, Mýtna 33, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Michalská 5

  Materiály
 31. 31.Návrh na zverenie pozemku parcely registra "E" v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 5661/2, do správy mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves

  Materiály
 32. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemky v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1428/19 a parc. č. 1428/20

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcela registra "C" parc. č. 1240/6, k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcom v práve strpieť realizáciu stavby na časti pozemku parcela registra "C" parc. č. 1240/6 v k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k . ú. Vrakuňa, parc. č. 1252/1, parc. č. 1253/7 a parc. č. 1251, občianskemu združeniu Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/4, pre AT- SOLID, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1738/1

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2490, parc. č. 2491, parc. č. 2493, parc. č. 1523, parc. č. 1524, parc. č. 1525, parc. č. 3170, parc. č. 3179, parc. č. 3228, parc. č. 3375/3, parc. č. 3654, parc. č. 3655, parc. č. 3658/1, parc. č. 3202 a parc. č. 3209, mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 519, pre spoločnosť M. J. A, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1957/9, spoločnosti Bolinivio Holding Limited, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., Limassol, Cyprus - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, družstvu PRVOSIENKOVÁ CESTA

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/3, spoločnosti Správa služieb diplomatického zboru a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 623/10

  Materiály
 43. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 15638/25, Spoločenstvu vlastníkov bytov Svidnícka č. 6 - 14 v Bratislave

  Materiály
 44. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16, spoločnosti PBL DEVELOPMENT s. r. o., so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 45. 45.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena parc. č. 8509 v Bratislave, k. ú. Rača

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov - podzemných garáží v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Uršulínskej ul. pre spoločnosť PHC Garáže, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 47. 47.Návrh na odpustenie dlhu v sume 20 827,27 Eur

 48. 48.Návrh na odpustenie dlhu v sume 12 807,01 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 49. 49.Návrh na odpustenie dlhu v sume 646,12 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 50. 50.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 12 731,67 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 51. 51.Návrh na odpustenie dlhu v sume 589,91 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 52. 52.Návrh na odpustenie dlhu v sume 694,66 Eur

  Materiály
 53. 53.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svetlá 7, Martinengova 38, Komárnická 12, Medzilaborecká 1, Trebišovská 9, Miletičova 61, 63, 65, Nezábudková 2, Budovateľská 37, Páričkova 11, 13, Andreja Mráza 4, Andreja Mráza 8, Záhradnícka 43, 45, Košická 16, Geologická 1B, Geologická 1A, Baltská 9, Korytnická 7, Geologická 1C, Višňová 3, Hany Meličkovej 13, Ľudovíta Fullu 52, 54, 56, 58, 60, Jána Stanislava 15, 17, M.Schneidra-Trnavského 20, Repašského 12, Markova 7, Markova 9, M.Curie-Sklodowskej 19, Mamateyova 6, Mamateyova 10, Lachova 20, Hrobákova 7, Furdekova 4, Mlynarovičova 5, Topoľčianska 8, 10, Topoľčianska 16, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 54. 54.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 55. 55.Interpelácie

 56. 56.Rôzne

 57. 56.1.Návrh na zmenu stanov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. - Materiál bol hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva vypustený z návrhu programu mestského zastupiteľstva

  Materiály
 58. 56.2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17330/8 v Bratislave, k. ú. Rača

  Materiály
 59. 56.3.Návrh na voľbu Ing. Igora Bendíka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za člena komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2011

  Materiály
 4. d.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

  Materiály
 5. e.Informácia o predaji pozemkov pod trafostanicami

  Materiály
 6. f.Informácia o pridelených bytoch hlavným mestom SR Bratislavou za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011

  Materiály
 7. g.Informácia o stave rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu

 8. h.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Hraničná 11, Rajčianska 14, Gabčíkova 10, Jasovská 3, Jasovská 8 v Bratislave - dopredaj

  Materiály
 9. i.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Miletičova 61, 63, Ďatelinová 7, Záhradnícka 43, 45, Martinčekova 12, Korytnická 2, Korytnická 6, Ľudovíta Fullu 52, 54, 56, 60, Jána Stanislava 15, 17, Beniakova 8, M. Schneidra-Trnavského 22, Ožvoldíkova 13, Markova 7, Markova 9, Tupolevova 1, Pifflova 6, Lachova 26, Budatínska 31, Strečnianska 5, Vígľašská 19, Topoľčianska 8, 10, Topoľčianska 16, Topoľčianska 20, 22, Topoľčianska 1, vlastníkom bytov a nebytových
  priestorov

  Materiály
 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac marec 2011

  Materiály
 11. k.Informácia o štatúte a personálnom zložení riadiaceho výboru projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“

  Materiály