BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 28.04.2011

 • 28. apríla 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2011

  Materiály
 3. 3.Návrh Priorít Bratislavy a programových cieľov na roky 2011 – 2014 (Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

  Materiály
 4. 4.Návrh na voľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

  Materiály
 5. 5.Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

  Materiály
 6. 6.Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov neposlancov

  Materiály
 7. 7.Návrh na voľbu hlavnej architektky Bratislavy (Materiál bude prerokovaný na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

  Materiály
 8. 8.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (Presun vykonávania niektorých pôsobností v  oblasti zdravotníctva na mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy.)

 9. 9.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

 10. 10.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. 11.Správa o stave aktívneho cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave do konca roku 2010

 12. 12.Prehľad aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy za rok 2010

  Materiály
 13. 13.Návrh na personálne zmeny v spoločnosti Nadácia Bratislavy, Slovenský dom Centropy a v Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

  Materiály
 14. 14.Návrh úplného znenia stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.

 15. 15.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2009

  Materiály
 16. 16.Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bratislavu do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 17.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 43/2011 zo dňa 31. 3. 2011

  Materiály
 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2011 zo dňa 27. 1. 2011 o reštrukturalizácii dlhu GIB pri rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu

  Materiály
 19. 19.Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Okánikova 1

 20. 20.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 5105/69, spoločnosti OFFICE PARK, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 21. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 597/51, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 22. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/14, parc. č. 2983/10 a parc. č. 2983/12

 23. 23.Návrh na schválenie zámeru na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2866/1

 24. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/5 a parc. č. 475/34, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 832/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 26. 26.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 7960/2, a stavby súp. č. 2891, Mýtna 31, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 27. 27.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, Mýtna 33, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Michalská 5

  Materiály
 29. 29.Návrh na zverenie pozemku parcely registra „E“ v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 5661/2, do správy mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves

 30. 30.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemky v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1428/19 a parc. č. 1428/20

 31. 31.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1240/6, k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcom v práve strpieť realizáciu stavby na časti pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1240/6 v k. ú. Ružinov, so spoločnosťou JUNIS Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k . ú. Vrakuňa, parc. č. 1252/1, 1253/7 a 1251, občianskemu združeniu Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/4 pre AT- SOLID, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1738/1

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2490, parc. č. 2491, parc. č. 2493, parc. č. 1523, parc. č. 1524, parc. č. 1525, parc. č. 3170, parc. č. 3179, parc. č. 3228, parc. č. 3375/3, parc. č. 3654, parc. č. 3655, parc. č. 3658/1, parc. č. 3202 a parc. č. 3209, mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 519, pre spoločnosť M. J. A, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1957/9, spoločnosti Bolinivio Holding Limited, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., Limassol, Cyprus

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, družstvu PRVOSIENKOVÁ CESTA

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/3, spoločnosti Správa služieb diplomatického zboru, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 623/10

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 15638/25, Spoločenstvu vlastníkov bytov Svidnícka č. 6 – 14 v Bratislave

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16 spoločnosti PBL DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 43. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena parc. č. 8509 v Bratislave, k. ú. Rača

  Materiály
 44. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – podzemných garáží v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Uršulínskej ul. pre spoločnosť PHC Garáže, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 45.Návrh na odpustenie dlhu v sume 20 827,27 Eur

 46. 46.Návrh na odpustenie dlhu v sume 12 807,01 Eur

 47. 47.Návrh na odpustenie dlhu v sume 646,12 Eur

 48. 48.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 12 731,67 Eur

 49. 49.Návrh na odpustenie dlhu v sume 589,91 Eur

 50. 50.Návrh na odpustenie dlhu v sume 694,66 Eur

 51. 51.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svetlá 7, Martinengova 38, Komárnická 12, Medzilaborecká 1, Trebišovská 9, Miletičova 61, 63, 65, Nezábudková 2, Budovateľská 37, Páričkova 11, 13, Andreja Mráza 4, Andreja Mráza 8, Záhradnícka 43, 45, Košická 16, Geologická 1B, Geologická 1A, Baltská 9, Korytnická 7, Geologická 1C, Višňová 3, Hany Meličkovej 13, Ľudovíta Fullu 52, 54, 56, 58, 60, Jána Stanislava 15, 17, M.Schneidra-Trnavského 20, Repašského 12, Markova 7, Markova 9, M.Curie-Sklodowskej 19, Mamateyova 6, Mamateyova 10, Lachova 20, Hrobákova 7, Furdekova 4, Mlynarovičova 5, Topoľčianska 8, 10, Topoľčianska 16, vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

  Materiály
 52. 52.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 53. 53.Interpelácie

 54. 54.Rôzne

 55. 54.1 Návrh na zmenu stanov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

 56. 54.2 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17330/8 v Bratislave, k. ú. Rača

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

  Materiály
 2. .Prijaté uznesenie