BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 22.02.2018

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2017 a k 31. 01. 2018

 2. 1a.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Vrakuňa

 3. 1b.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Blumentálska 16, Martinengova 4, Martinengova 10, Narcisová 10, Mojmírova 12, Podzáhradná 15,19, Podzáhradná 43, Baltská 1, Plickova 2, 4, 8, Janka Alexyho 1/A, Landauova 36, Jungmanova 18, A. Gwerkovej 8, M. Curie-Sklodowskej 4, Znievska 6 vlastníkom bytov

  Materiály
 4. 1c.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2906/1

  Materiály
 5. 1d.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2886

  Materiály
 6. 1e.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2741

  Materiály
 7. 1f.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 8. 1g.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 9. 1h.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 32,00 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 10. 1ch.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 11. 1i.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 150,08 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 12. 1j.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 13. 1k.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 41,69 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 14. 1l.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 36,34 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 15. 1m.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 20,19 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 16. 1n.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 17. 1o.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 83,69 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 18. 1p.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 70,35 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 19. 1r.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,20 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 20. 1s.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 21. 1t.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,39 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 22. 1u.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 23. 1v.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 95,37 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 24. 1x.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 21,49 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 25. 1y.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 42,79 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 26. 1z.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 88,29 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 27. 1w.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,97 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 28. 1aa.Zimná a letná údržba vykonávaná spoločnosťou ARK technické služby, s.r.o.

 29. 2.Návrh na načerpanie 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere č. 357/CC/17 od Slovenskej sporiteľne, a.s., pre hlavné mesto SR Bratislavu

 30. 4.Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. 06. 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03. 02. 2016

 31. 6.Návrh na zverenie investícií „Projektovej dokumentácie – koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

  Materiály
 33. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129, Cígeľská ulica, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele 1/2 a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½

 34. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179//18, Pekná cesta, Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou Predajnianskou

 35. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/17, Podbrezovská ulica, Mgr. Tomášovi Bielikovi s manželkou Janou Bielikovou

 36. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

 37. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi

 38. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka

 39. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej

 40. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave

 41. 16.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, a to pozemok, parc. č. 1607/203, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. č. 1607/116 a parc. č. 1631/6, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 42. 17.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok, parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 43. 18.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča

 44. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl

 45. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 46. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA

 47. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 48. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 49. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 50. 25.Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave

 51. 26.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave

 52. 27.Návrh na schválenie zverenia pozemku registra „E“ KN parc. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m², k. ú. Rusovce, mestskej časti Bratislava-Rusovce, alebo schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku registra „E“ KN parc. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m², k. ú. Rusovce, nachádzajúceho sa v školskom areáli, mestskej časti Bratislava-Rusovce

 53. 28.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2017

 54. 29.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 55. 30.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 56. 31.Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 57. 32.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

 58. 33.Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope

 59. 34.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 60. 35.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 61. 36.Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 62. 37.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2017

 63. 38.Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 64. 39.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 65. 40.Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 66. 41.Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4

 67. 45.Návrh na zámeru na prenájom pozemku vo výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra „C“ KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady

 68. 46.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

 69. 47.Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

 70. 48.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68 a parc. č. 11921/70

 71. 49.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

 72. 50.Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej, ako realizácia zákonného predkupného práva

 73. 51.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslava Rybu a spol.

 74. 52.Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave

 75. 53.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážových státí na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 76. 76.Návrh na nájom nehnuteľnosti a pozemkov na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 77. 77.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 78. 78.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 79. 79.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 255,70 m² na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 80. 80.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m² na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 81. 81.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m² na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 82. 82.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 83. 83.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 84. 85.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

 85. 86.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 86. 87.Interpelácie

 87. 1ab.Vzdanie sa členstva v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ako prvý po obedňajšej prestávke

 88. 88.Rôzne - o 17:30 h

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisová 10, 12, Čiližská 4, Podzáhradná 15, 19, Ladislava Dérera 2, Fedinova 5, Lachova 28, Hrobákova 38, Blagoevova 12, Budatínska 3 vlastníkom bytov

  Materiály
 6. f.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 7. g.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2017

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

  Materiály
 9. i.Informácia o plnení opatrení podľa záverov Kontroly postupu hlavného mesta pri zapisovaní do zoznamu žiadateľov na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z.

 10. j.Debarierizácia priechodov pre chodcov v rámci opráv komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislava

 11. k.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava

 12. l.Informačný materiál o plnení opatrení v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999

 13. m.Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy pri kontrole výkonu zimnej údržby komunikácií a pri kontrole plnenia operačného plánu letnej údržby

 14. n.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2016/2017

 15. o.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 16. p.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  Materiály
 17. q.Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení MsZ, ktorých plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie hl. mesta SR Bratislavy

 18. r.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 01.01.2017 do 31.12.2017

  Materiály
 19. s.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 20. t.Informačný materiál k plneniu bodu č. 7. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 867/2017 zo dňa 25.05.2017 vo veci vypracovania analýzy odôvodnenosti existencie obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., a prípadnej možnosti jej zrušenia, resp. zlúčenia alebo presunu kompetencií na iné mestské spoločnosti alebo organizácie

  Materiály
 21. u.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 22. v.Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za júl 2017 – január 2018

 23. w.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1029/2017 a č. 1032/2017 zo dňa 08.12.2017

  Materiály
 24. x.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac november 2017

 25. y.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac december 2017