BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej, ako realizácia zákonného predkupného práva

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj podielu vo výške 1/3 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12 – záhrady vo výmere 57 m², zapísaného na LV č. 5489, do vlastníctva Zite Korbašovej, Bratislava, podiel 1/3, za kúpnu cenu 219,58 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 4 172,02 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
​2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.