BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133 – ostatné plochy vo výmere 100 m², LV č. 1656, Dipl. Ing. Anne Friedl, za účelom užívania vybudovaného prístupu a parkovacieho miesta k bytu v bytovom dome na ul. Na Hrebienku 31 pre člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom, matku Dipl. Ing. Anny Friedl, na dobu neurčitú, za nájomné
 
1. 8,00 Eur/m²/rok za časť pozemku vo výmere 88 m² tvoriacu prístup, spolu 704,00 Eur/rok,

2. 0,33 Eur/m²/deň za časť pozemku vo výmere 12 m² tvoriacu parkovacie miesto, spolu 1 445,40 Eur/rok,

čo predstavuje ročne sumu 2 149,40 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania prístupu a parkovacieho miesta pre člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom, matku Dipl. Ing. Anny Friedl, k bytu vo vlastníctve Dipl. Ing. Anny Friedl v bytovom dome na ul. Na Hrebienku 31.