BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN k. ú. Rača, parc. č. 1506/92 – vinice vo výmere 10 m², parc. č. 1506/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m², parc. č. 1506/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 1506/95 – vinice vo výmere 93 m², vytvorených GP č. 55/2016 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 1506/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 326 m², zapísaného na LV č. 400, do výlučného vlastníctva Mariánovi Majerikovi, , Bratislava, za kúpnu cenu celkom 53 086,50 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 70/2017 vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., spracovateľ Ing. Peter Skákala, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 198,85 Eur/m², čo pri výmere 250 m² predstavuje sumu celkom 49 712,50 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Rača, parc. č. 1506/94 vo výmere 17 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 17,00 Eur/m²/rok a náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93 a parc. č. 1506/95, vo výmere spolu 233 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.