BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1 – ostatné plochy vo výmere 11 885 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorej v stave registra „E“ zodpovedajú časti pozemkov v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3512/2 – záhrady vo výmere 254 m², parc. č. 3517/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 324 m², parc. č. 3518/1 – orná pôda vo výmere 21 m², parc. č. 3518/2 – orná pôda vo výmere 35 m², parc. č. 3518/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 386 m², parc. č. 3518/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 345 m², parc. č. 3735 – orná pôda vo výmere 399 m² a parc. č. 3740/1 – záhrady vo výmere 17 m², zapísaných na LV č. 4971, spolu vo výmere 1 781 m², mestskej časti Bratislava-Karlova Ves so sídlom na Námestí sv. Františka 8 v Bratislave, IČO 00603520, za účelom rekonštrukcie a užívania parkovacích státí pred Cirkevnou školou sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur za celý predmet nájmu počas celej doby nájmu,
 ​ 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1 vo výmere 1 781 m², pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu naliehavého riešenia statickej dopravy pred Cirkevnou školou sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici č. 32 v Bratislave – mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, rekonštrukciou parkovacích stojísk, ktoré budú slúžiť obyvateľom danej lokality, pričom k stavebnému konaniu na stavbu realizovanú na predmete nájmu stavebník potrebuje preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.