BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00, pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, IČO 006888959, takto:

v článku I. ods. 5 zmluvy sa vypúšťa text:

„Účelom tejto zmluvy je prenajať predmet nájmu na vybudovanie a užívanie športových ihrísk s príslušenstvom. Športový komplex bude pozostávať:

– z výukového, ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, zo zabezpečenia športovej regenerácie, poskytovania zdravotníckych a masérskych služieb pre športovcov, prevádzkovanie predajne a servisu športových potrieb a to všetko v objekte so súpisným číslom 1816

– z 3 futbalových ihrísk, z toho 1 s umelou trávou

– zo športovej haly

– z ihrísk pre beach volejbal, beach futbal, tenis, squash.“,

a nahrádza sa novým textom:

„Účelom tejto zmluvy je prenajať predmet nájmu na vybudovanie a užívanie športových ihrísk s príslušenstvom. Športový komplex bude pozostávať:

– z výukového, ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, zo zabezpečenia športovej regenerácie, poskytovania zdravotníckych a masérskych služieb pre športovcov, a to všetko v objekte so súpisným číslom 1816

– z 2 futbalových ihrísk, z toho 1 s umelou trávou

– z ihrísk pre beach volejbal a multifunkčného ihriska s umelou trávou.“,

s podmienkou:

Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.