BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka,  a to časť pozemku registra „C“ parc. č. 16937/5 – záhrady vo výmere 229 m², časť parc. č. 22247/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m² a časť parc. č. 22247/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 239 m², spolu vo výmere 576 m², spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., so sídlom Nezvalova 51 v Bratislave, IČO 35790911, za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách, Bratislava“ (dobudovanie pravého odbočovacieho pruhu do samostatných zastávkových pruhov, riadenia cestnou dopravnou signalizáciou, súvisiacich úprav priechodov a riadiaceho priestoru križovatky) v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný dom AVIDOL, Galvaniho ul., Bratislava“, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 17 280,00 Eur,
 
2. 19,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 10 944,00 Eur,  
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nájomcom v uvedenej lehote nebude podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Nájom na schválenie častí pozemkov v k. ú. Trnávka, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 22247/16, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých spoločnosť FIPOREAL, s.r.o., pripravuje realizáciu stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách, Bratislava“, pričom na vydanie staveného povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.