BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslava Rybu a spol.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť vybudovanie a následné užívanie stavby miestnej komunikácie funkčnej triedy C3 kategórie MO 7/40 s možným napojením na komunikáciu Petržalská ulica, Bratislava, strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami oboma smermi ako spojovacia cesta pre motorové vozidlá a strpieť uloženie inžinierskych sietí na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1200/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 471 m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1469, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, pôsobiace „in rem“ v prospech súčasného a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1216/1-15 a parc. č. 1217/1-13, k. ú. Čunovo, za odplatu v sume 5 611,34 Eur, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 57/2017 zo dňa 27. 05. 2017,
 
s  podmienkami:
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávnenými z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
​2. Odplata za zriadenie vecného bremena bude v plnej výške, naraz, spoločne a nerozdielne uhradená oprávnenými z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena poslednou zo zmluvných strán povinnému z vecného bremena.