BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68 a parc. č. 11921/70

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, zapísaných na LV č. 5567,
 
1. parc. č. 11921/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Viktorovi Baučekovi a Ing. Martine Baučekovej, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 3 764,34 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD. a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 18 m² predstavuje sumu celkom 3 332,34 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/55 vo výmere 18 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
2. parc. č. 11921/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m², do podielového spoluvlastníctva Ing. Ľubici Adame, PhD., , Bratislava, v podiele ½, a MUDr. Michalovi Križanovi, PhD., bytom Colnícka 932/1D, Bratislava, v podiele ½, za kúpnu cenu celkom 8 783,46 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 42 m² predstavuje sumu celkom 7 775,46 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/56 vo výmere 42 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
3. parc. č. 11921/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do výlučného vlastníctva Ing. Adamovi Bastlovi, , Bratislava, za kúpnu cenu celkom 3 764,34 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 18 m² predstavuje sumu celkom 3 332,34 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/57 vo výmere 18 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
4. parc. č. 11921/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Antonovi Múčkovi a Marte Múčkovej, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 3 764,34 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 18 m² predstavuje sumu celkom 3 332,34 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/58 vo výmere 18 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
5. parc. č. 11921/59 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Ľudovítovi Kociánovi a Hane Kociánovej, ,  Bratislava, za kúpnu cenu celkom 3 764,34 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 18 m² predstavuje sumu celkom 3 332,34 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/59 vo výmere 18 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
6. parc. č. 11921/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do výlučného vlastníctva Martinovi Šujanovi, , Bratislava, za kúpnu cenu celkom 3 764,34 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 18 m² predstavuje sumu celkom 3 332,34 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/60 vo výmere 18 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
7. parc. č. 11921/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do výlučného vlastníctva Ing. Ľudmile Simeunovičovej, , Bratislava, za kúpnu cenu celkom 3 764,34 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 18 m² predstavuje sumu celkom 3 332,34 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67 vo výmere 18 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
8. parc. č. 11921/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m², do výlučného vlastníctva Vladimírovi Turčanovi, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 11 502,15 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 55 m² predstavuje sumu celkom 10 182,15 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/70 vo výmere 55 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
9. parc. č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m², do výlučného vlastníctva Františkovi Masarovičovi, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 16 846,83 Eur.
 
Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 71/2017, vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 185,13 Eur/m², čo pri výmere 91 m² predstavuje sumu celkom 16 846,83 Eur,
 
s podmienkami:
1. Kúpne zmluvy budú kupujúcimi podpísané do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpne zmluvy nebudú kupujúcimi v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.
​2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.