BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 – ostatné plochy vo výmere 4 493 m², zapísaného na LV č. 1095, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa, so sídlom Šíravská 7, Bratislava, IČO 00603295, za účelom jeho využívania na športové aktivity a zároveň doriešenia majetkovoprávneho vzťahu k predmetnému pozemku, na ktorom je postavené športové ihrisko, zverené mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu – podľa žiadosti žiadateľa,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 – ostatné plochy vo výmere 4 493 m², zapísaného na LV č. 1095, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že predmetný pozemok si chce mestská časť Bratislava-Vrakuňa prenajať za účelom jeho využívania na športové aktivity a zároveň tým doriešiť majetkovoprávny vzťah k predmetnému pozemku, na ktorom je postavené športové ihrisko, ktoré bolo zverené Protokolom č. 20 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 06. 02. 1992, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.