BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností pod stavbou so súpis. č. 17793, pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², ktorý vznikol z časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné plochy vo výmere 413 m², zapísaného na LV č. 7868, a predaj priľahlého pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 – záhrady vo výmere 428 m², ktorý vznikol z časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné plochy vo výmere 413 m², zapísaného na LV č. 7868, a z časti pozemku registra „E“ parc. č. 665/300 – ostatné plochy vo výmere 621 m², zapísaného na LV č. 7868, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša, Bratislava, v podiele ½, a Mgr. Marcely Berešovej, Bratislava, v podiele ½, za kúpnu cenu celkom  49 100,80 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 62/2015 vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 95,60 Eur/m², čo pri výmere spolu 448 m² predstavuje sumu 42 828,80 Eur.
 
Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 5074/2 v spoločnej výmere 448 m², a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi v sume 6 272,00 Eur v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
​2. Kupujúci uhradia spoločne a nerozdielne celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.