BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v  k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27 – ostatné plochy vo výmere 81 m², parc. č. 15132/37 – ostatné plochy vo výmere 124 m² a parc. č. 15132/38 – ostatné plochy vo výmere 97 m², LV č. 1, do vlastníctva spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A v Bratislave, IČO 35790164, za kúpnu cenu 300,14 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 90 642,28 Eur,
 
s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci je vlastníkom susedných nehnuteľností, a to stavby súpis. č. 13315, na parc. č. 15138/70, a pozemkov parc. č. 15132/69, parc. č. 15132/70, parc. č. 15132/89 a parc. č. 15132/91, jeho partnerská spoločnosť Immo - Log - SK Alpha s. r. o., je vlastníkom susedných nehnuteľností, a to stavby, súpis. č. 11728, na parc. č. 15132/52 a parc. č. 15132/71, a pozemkov, parc. č. 15132/51 a parc. č. 15132/52, parc. č. 15138/52, parc. č. 15138/58, parc. č. 15138/59, parc. č. 15138/70 a parc. č. 15138/71, a kúpou pozemkov, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, dôjde k sceleniu pozemkov v jeho vlastníctve a následne možnosti vybudovať nové prepojenie za účelom skvalitnenia zásobovania obchodného centra.