BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok, parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov registra „C“  v k. ú. Vrakuňa, a to pozemok registra „C“ parc. č. 3964/6 – trvalé trávne porasty vo výmere 471 m², LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom je 33 803,67 Eur, za pozemok registra „C“ parc. č. 3964/7 – trvalé trávne porasty vo výmere  541 m², LV č. 4007, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom Obežná 3237/18, Bratislava, IČO 50469835, všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom je 38 827,57 Eur, tak, že po zámene pozemkov hlavné mesto SR Bratislava nadobudne do vlastníctva pozemok registra „C“ parc. č. 3964/7 – trvalé trávne porasty vo výmere 541 m², k. ú. Vrakuňa, a Športový klub Príroda so sídlom Obežná 3237/18, Bratislava, IČO 50469835, nadobudne do vlastníctva pozemok registra „C“ parc. č. 3964/6 – trvalé trávne porasty vo výmere 471 m², a to bez vzájomného finančného alebo iného vyrovnania s tým, že cez novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 3964/15 – trvalé trávne porasty vo výmere 44 m², oddelený podľa GP č. 13102017 od pozemku registra „C“ parc. č. 3964/14 – trvalé trávne porasty vo výmere 1 118 m², bude zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu  v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako prístup k pozemku parc. č. 3964/7, ktorý bude po zámene vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

s  podmienkami:

1. Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy s následným podpisom zmluvy o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 3964/15 v k. ú. Vrakuňa. V prípade, že zámenná zmluva nebude žiadateľom podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Zámenná zmluva bude uzatvorená tak, že pozemky sa zamenia bez vzájomného finančného alebo iného vyrovnania.
3. Rozdiel vo všeobecnej hodnote pozemkov v sume 5 023,90 Eur, čo predstavuje rozdiel 70 m² vo výmere zamieňaných pozemkov, žiadateľ – Športový klub Príroda so sídlom Obežná 3237/18, Bratislava, IČO 50469835, nebude požadovať, čo je zapracované do návrhu zámennej zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa docieli majetkovoprávne usporiadanie tak, aby sa vyriešil vstup a prechod po pozemku parc. č. 3964/7, na ktorom je vybudovaný chodník, do lesoparku tak, aby tento pozemok bol vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a bude naďalej slúžiť širokej verejnosti. Zámenou pozemkov sa zároveň majetkovoprávne vyrieši i prechod verejného vodovodu DN 1200 mm cez pozemok parc. č. 3964/7, k. ú. Vrakuňa, ktorý bude po zámene vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.