BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179//18, Pekná cesta, Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou Predajnianskou

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 – záhrady vo výmere 265 m², bez založeného listu vlastníctva, a pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 19179/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², bez založeného listu vlastníctva, oba vytvorené GP č. 03/2017, oddelením od pozemku registra „E“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 19179/1 – lesný pozemok vo výmere 2 341 m², zapísaného na LV č. 400, do bezpodielového spoluvlastníctva Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou Predajnianskou, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 15 503,56 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 35/2017 vypracovaného znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 42,59 Eur/m², čo pri výmere 284 m² predstavuje sumu celkom 12 095,56 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, spolu vo výmere 284 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci majú záujem o užívanie uvedených pozemkov z dôvodu, že ich dlhodobo užívajú ako záhradu a rekreačno-oddychovú zónu, pričom predmet prevodu je oplotený a je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.