BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2 – záhrady vo výmere 31 m², zapísaného na LV č. 4971, do výlučného vlastníctva Tomáša Zelenáka, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 3 415,58 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 12/2017 vypracovaného znalkyňou Ing. Miroslavou Juritkovou a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 106,18 Eur/m², čo pri výmere spolu 31 m² predstavuje sumu celkom 3 291,58 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2 vo výmere 31 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 2,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 2253 – pozemkov a stavby rodinného domu priľahlých k predmetu predaja – má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s jeho nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľa, tvorí súčasť oplotenej záhrady v užívaní žiadateľa, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.