BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129, Cígeľská ulica, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele 1/2 a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 513/129 – ostatná plocha vo výmere 10 m², ktorý vznikol  GP č. 1532/17 zo dňa 21. 09. 2017 odčlenením z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 513/5 – ostatné plochy vo výmere 3 148 m², evidovaného na LV č. 1248, vo  vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej, Bratislava, v podiele ½, a Ing. Imrichovi Kavečenskému, ,  Bratislava, v podiele ½, za cenu 149,14 Eur/m², za  kúpnu cenu celkom 1 611,40 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 70/2017 zo dňa 29. 11. 2017 vypracovaného Ing. Jurajom Talianom, PhD., Hrobákova 13, Bratislava, znalcom z odboru stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 149,14 Eur/m², čo pri výmere 10 m² predstavuje sumu celkom 1 491,40 Eur.
 
Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie pozemku, k  ú. Rača, parc. č. 513/129 – ostatná plocha vo  výmere 10 m², a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi v celkovej sume 120,00 Eur v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
​2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predmet predaja je priľahlým pozemkom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, je oplotený, jeho výmera predstavuje 10 m².