BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/26 –  ostatné plochy vo výmere 10 m² a parc. č. 21818/2 – ostatné plochy vo výmere 19 m², Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA, Hrubý Šúr, IČO 40508544, za účelom umiestnenia a prevádzkovania stánku s pergolou na predaj ovocia a zeleniny, na dobu neurčitú, za nájomné 120,45 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 3 493,05 Eur,  

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/26  a  parc. č.  21818/2, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktoré Ján Pudmericzký – OVOCIE-ZELENINA plánuje umiestniť a prevádzkovať stánok s pergolou na predaj ovocia a zeleniny, ktorý z časti bude taktiež umiestnený aj na pozemku parc. č. 15556/10 vo vlastníctve tretieho subjektu, s ktorým má v súčasnosti uzatvorenú nájomnú zmluvu.