BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, a to pozemok, parc. č. 1607/203, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. č. 1607/116 a parc. č. 1631/6, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Rača, a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 1607/116 - ostatné plochy vo výmere 51 m² a parc. č. 1631/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 107 m², oba zapísané na LV č. 4637, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA spol. s r.o., Kadnárova 102, Bratislava, IČO 31355412, v celkovej výmere 158 m², za pozemok registra „C“ KN, parc. č. 1607/203 – ostatné plochy vo výmere 522 m², vytvoreného GP č. 14/2016 oddelením od pozemkov registra „E“ KN parc. č 1752/2, parc. č 1700, parc. č 1699 a parc. č 1698/3, zapísaných na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v celkovej výmere 522 m², s finančným vyrovnaním v sume 62 189,18 Eur, ktoré bude znášať spoločnosť KO & KA spol. s r.o., ako rozdiel kúpnych cien zamieňaných pozemkov v súlade so znaleckým posudkom č. 55/2017 vypracovaným znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.,

s podmienkami,

1. Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Žiadateľ uhradí celý finančný rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov naraz do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, nachádzajúcich sa pod telesom miestnej komunikácie II. triedy vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy umiestnenej na týchto pozemkoch, a taktiež pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý je priľahlý k pozemku zastavanému stavbou vo vlastníctve žiadateľa.