BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Nové Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m², vzniknutého podľa GP č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorený pozemok parc. č. 22005/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m², vzniknutý podľa GP č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 12004, LV č. 5660, vo vlastníctve Karola Masaroviča, v Bratislave, s tým, že Karol Masarovič uhradí finančný rozdiel zamieňaných pozemkov v sume 3 079,89 Eur, 
 
s podmienkami :
 
1. Zámenná zmluva bude Karolom Masarovičom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude Karolom Masarovičom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť
2. Karol Masarovič uhradí finančný rozdiel v sume 3 079,89 Eur naraz do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že realizáciou zámeny dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym stavom, nakoľko Karol Masarovič má oplotený novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve a na novovytvorenom pozemku parc. č. 22005/18 sa nachádza časť komunikácie na Pionierskej ulici.