BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ parc. č. 250/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², k. ú. Dúbravka, evidovaného na LV č. 5920, a novovytvoreného pozemku parc. č. 250/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², podľa GP č. 12-3/2016 odčleneného od pozemku registra „E“ parc. č. 692/200, k. ú. Dúbravka, evidovaného na LV č. 5920, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej, ,  Bratislava, za kúpnu cenu 932,48 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 1/2018 zo dňa 13. 1. 2018 vypracovaného Ing. Juritkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 104,56 Eur/m². Pri výmere 8 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu 836,48 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny v sume 96,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku registra „C“ parc. č. 250/8, k. ú. Dúbravka, a novovytvoreného pozemku parc. č. 250/20, GP č. 12-3/2016 odčleneného od pozemku registra „E“ parc. č. 692/200, evidovaného na LV č. 5920, za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok stanovenej podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Pozemok registra „C“ parc. č. 250/8 sa nachádza pod priečelím rodinného domu, súpis. č. 2215, vo vlastníctve kupujúcej. Na novovytvorenom pozemku parc. č. 250/20, ktorý bezprostredne susedí s parc. č. 250/8, je umiestená oplotená predzáhradka.
Z dôvodu potreby rekonštrukcie rodinného domu podala kupujúca na príslušný stavebný úrad podnet na začatie stavebného konania. Rozhodnutím stavebného úradu č. j.: SU-16068/55510/2016/Kr zo dňa 11. 10. 2016 bolo konanie prerušené, jedným z dôvodov bol  neusporiadaný majetkovoprávny vzťah žiadateľky k týmto pozemkom. 
Osobitný zreteľ predaja daných pozemkov zdôvodňujeme najmä v ich dlhodobom užívaní zo strany  kupujúcej a jej právnych predchodcov a skutočnosťou, že z hľadiska ich umiestnenia sú tieto pozemky pre hlavné mesto SR Bratislavy a ďalšie tretie osoby nevyužiteľné.