BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
doplnenie účelu nájmu k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave takto:
 
pôvodné znenie textu:

 „Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu na verejnoprospešnú činnosť Komunitného centra Horáreň Horský park ako správneho a informačného centra pre Horský park, Kalváriu a okolie, poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie programov, kurzov, workshopov, vykonávanie predaja publikácií súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie občerstvenia zostaveného na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku, organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského parku.“,
 
sa nahrádza textom v nasledovnom znení:

„Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu na verejnoprospešnú činnosť Komunitného centra Horáreň Horský park ako správneho a informačného centra pre Horský park, Kalváriu a okolie, poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie programov, kurzov, workshopov, vykonávanie predaja publikácií súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie občerstvenia zostaveného na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku, organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského parku a prevádzkovanie minizoo.“, 
 
s podmienkou:           
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.