BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1 – ostatné plochy vo výmere 5 870 m², mestskej časti Bratislava-Karlova Ves so sídlom na Námestí sv. Františka 8 v Bratislave, IČO 00603520, za účelom vybudovania a užívania parkovacích stojísk na Hlaváčikovej ulici, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 29 350,00 Eur,

2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 176 100,00 Eur,

​3. 17,00 Eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 99 790,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti  pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1 vo výmere 5 870 m², pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu naliehavého riešenia statickej dopravy v Bratislave – mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, vybudovaním nových parkovacích stojísk, ktoré budú slúžiť obyvateľom žijúcim v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pričom k stavebnému konaniu na stavbu realizovanú na predmete nájmu stavebník potrebuje preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.