BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (alternatíva 1)

Návrh na schválenie zverenia pozemku registra „E“ KN parc. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m², k. ú. Rusovce, mestskej časti Bratislava-Rusovce, alebo schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku registra „E“ KN parc. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m², k. ú. Rusovce, nachádzajúceho sa v školskom areáli, mestskej časti Bratislava-Rusovce

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie pozemku registra „E“ KN parc. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m², k. ú. Rusovce, do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce z dôvodu preukázania právneho vzťahu k predmetnému pozemku pred stavebným úradom pri predložení žiadosti na vydanie územného rozhodnutia  a následne stavebného povolenia pri rekonštrukcii a dostavbe objektu jedálne základnej školy v mestskej časti Bratislava-Rusovce.