BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Budaj Ján

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129, Cígeľská ulica, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele 1/2 a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

"za kúpnu cenu celkom 2 2120,00 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 200,00 Eur/m2, čo pri výmere 10 m2 predstavuje sumu celkom 2 000,00 Eur."