BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážových stojísk na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zámer na nájom nebytových priestorov – garážové stojiská nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové stojiská na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Námestí M. Benku 1 – 16, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Jurigovom nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, a  garáže na Jasovskej 6 – 8, k. ú. Petržalka, podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom parkovania osobného motorového vozidla,
 
s podmienkami:
 
1. Zámer na nájom nebytových priestorov bude zverejnený najneskôr dňa 12. 03. 2018 na úradnej tabuli, webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy a v regionálnej tlači.
 
2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 12. 03. 2018 do 11. 05. 2018 do 14.00 h osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením:
„Ponuka na nájom – garážové státie č. ....*  Bajzovej 8/A – NEOTVÁRAŤ“,
alebo
„Ponuka na nájom – garážové státie č. ....*  Blumentálskej 10 – NEOTVÁRAŤ“,
alebo
„Ponuka na nájom – garážové státie č. ....*  Námestie M. Benku 1 - 16 – NEOTVÁRAŤ“,
alebo
„Ponuka na nájom – garážové státie č. ....*  Jurigovo nám.1, KOTVA – NEOTVÁRAŤ“,
alebo
„Ponuka na nájom – garáže č. ....*  Tománkova 5 – NEOTVÁRAŤ“,
alebo
 „Ponuka na nájom – garáže č. ....*  Jasovská 6-8 – NEOTVÁRAŤ“,
prípadne zaslať v dňoch od 12. 03. 2018 do 11. 05. 2018 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
3.1 označenie záujemcu
– u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Ak je fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac,
– u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal, a číslo zápisu, a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
3.2 označenie nehnuteľnosti – predmetu nájmu, a to: číslo parcely na ktorej sa stavba nachádza, katastrálne územie, číslo a výmeru garážového stojiska, prípadne garáže, ulica, námestie,
3.3 výšku ponúknutej ceny za nájom garážového stojiska, prípadne garáže, pričom minimálna výška  nájomného je pre:

– garážové státie na Bajzovej 8/A:
20,00 Eur/m²/rok pre nepodnikateľa, 
28,00 Eur/m²/rok pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

– garážové státie na Blumentálskej 10:
28,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre nepodnikateľa,
40,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

– garážové státie na Námestí M. Benku 1 – 16:
28,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre nepodnikateľa,
40,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

– garážové státie  na Jurigovom námestí č. 1, KOTVA:
12,00 Eur/m²/rok  oddelené státie pre nepodnikateľa,
24,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

– garáže na Tománkovej 5:
30,00 Eur/m²/rok pre  nepodnikateľa,
60,00 Eur/m²/rok pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

– garáže na Jasovskej 6 – 8:
30,00 Eur/m²/rok pre  nepodnikateľa,
60,00 Eur/m²/rok pre podnikateľa alebo právnickú osobu,
 
3.4 kópiu technického preukazu motorového vozidla, ktoré bude nájomca v predmete nájmu parkovať. Nájomca musí byť vlastníkom motorového vozidla,
3.5 čestné vyhlásenie záujemcu
– u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,
– u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
3.6 čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu.

4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú vyhodnocovať  do 15 dní po skončení zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné.
 
5. Po splnení náležitostí cenovej ponuky podľa bodu 3 kritériom pre posúdenie návrhov za ponúkané jednotlivé garáže a garážové stojiská vyhlasovateľom na priamy nájom je  najvyššia ponúknutá cena za garáže a garážové stojiská ponúkané na prenájom.
 
6. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom ponukového konania.
 
7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk k jednej garáži alebo garážovému stojisku, víťaz bude určený elektronickou aukciou. Pozvánka do elektronickej aukcie bude zaslaná  na  e-mail uvedený v cenovej ponuke záujemcu.
 
8. Priamy nájom bude vyhlásený podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 
9. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle príslušných ustanovení  Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu.
 
10. Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady so zverejnením zámeru znáša navrhovateľ.
V jednej ponuke nesmie byť uvedených viac garážových státí, prípadne garáží. Obhliadka nebytových priestorov - garážových stojísk a garáží bude na:
 
Bajzovej 8/A v Bratislave
dňa  20. 03. 2018 v čase od 08.00 h do 09.00 h,
dňa  02. 05. 2018 v čase od 16.00 h do 17.00 h,
                                          
Blumentálskej 10 v Bratislave
dňa 21. 03. 2018 v čase od 16.00 h do 17.00 h,
dňa 25. 04. 2018 v čase od 08.00 h do 09.00 h,
                                                  
Námestie M. Benku 1 - 16 v Bratislave
dňa  21. 03. 2018 v čase od 10.00 h do 12.00 h,
dňa 26. 04. 2018 v čase od 14.00 h do 15.00 h,   
                                                      
Jurigovom nám.1, KOTVA v Bratislave
dňa 22. 03. 2018 v čase od 10.00 h do 12.00 h,
dňa 27. 04. 2018 v čase od 13.00 h do 15.00 h,
                                                                
Tománkovej 5 v Bratislave
dňa 23. 03. 2018 v čase od 08.00 h do 09.00 h,
dňa 26. 04. 2018 v čase od 16.00 h do 17.00 h,
                                            
Jasovskej 6 - 8 v Bratislave 
dňa 26. 03. 2018 v čase od 08.00 h do 09.00 h,
dňa 27. 04. 2018 v čase od 14.00 h do 15.00 h.
 
Stretnutie záujemcov bude pri vchode do garážových stojísk, príp. garáží.
 
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania ako aj o jeho prípadnom zrušení alebo odmietnutí ponúk budú navrhovatelia písomne upovedomení.