BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na nájom nehnuteľnosti a pozemkov na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  nehnuteľnosti - nebytových priestorov vo výmere  2 069,05  m², terás vo výmere 426,19 m², bytu vo výmere 71,62 m² v stavbe, súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 - vo výmere 3 027 m² a  parc. č. 2092 – vo výmere 5 027 m², na Znievskej ul. č. 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na dobu neurčitú,  za účelom prevádzky kancelárií, administratívnych priestorov,  cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov, výrobnej  a skladovej činnosti, autoškoly, čistiarní a opravovní, fotoslužieb, požičovní, kozmetiky, kaderníctva, manikúry, pedikúry,  tanečných a fitnes centier, škôl a predškolských zariadení súkromných, zdravotného súkromného zariadenia, centra zdravia, umeleckých ateliérov, galérií, výstavných siení formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.