BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

zánik členstva Ing. Petra Pálku v rade školy pri ZUŠ na Vrbenského ul. v Bratislave z dôvodu jeho úmrtia.

B. odvoláva
1. Mgr. Martu Jurkovičovú z rady školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ul. v Bratislave.
2. Ing. Alenu Marečkovú z rady školy pri ZUŠ na Batkovej ul. v Bratislave​.
C. deleguje
1. PaedDr. Jozefa Bratinu (zástupca na základe návrhu mestskej časti Bratislava-Rača) do rady školy pri ZUŠ na Vrbenského ul. v Bratislave.
2. Ing. Petra Lenča (zástupca na základe návrhu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves) do rady školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ul. v Bratislave.
3. PaedDr. Mariána Valoviča (zástupca z radov zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) do rady školy pri ZUŠ na Batkovej ul. v Bratislave.