BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, a to parc. č. 1472/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 169 m², podľa GP č. 1912/16 (pracovná verzia) oddeleného od pozemku registra „E“ parc. č. 828/911 – ostatné plochy vo výmere 439 m², LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, identického s pozemkom registra „C“ parc. č. 1472/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 439 m², bez založeného listu vlastníctva,  do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom Vajnorská 28, Bratislava, IČO 35795255, za kúpnu cenu 43,82 Eur/m², celkom výmeru 169 m² za kúpnu cenu 7 405,58  Eur, 

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Kupujúci predloží do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy GP 1912/16, ktorý je overený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom. V prípade, že kupujúcim nebude v lehote predložený overený GP č. 1912/16 a kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku v časti oddelenej oplotením, ktoré bolo vybudované pred nadobudnutím susedného pozemku do vlastníctva žiadateľa. Predajom záujmového pozemku sa vytvorí usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa, ktorému sa sprístupní a uľahčí údržba a prípadné opravy vlastnej budovy na susednom pozemku. Pozemok nemá priamy prístup z komunikácie Štedrá ulica, pre svoj tvar má limitované využitie, pozemok nie je udržiavaný a nijako inak využívaný. Iné formy predaja  pozemku uvedené v § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a vytvorenie majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľa by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.