BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/17, Podbrezovská ulica, Mgr. Tomášovi Bielikovi s manželkou Janou Bielikovou

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 422/17 – ostatné plochy vo výmere 77 m², vytvoreného GP č. 66/2017, oddelením od pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 422/9, zapísaného na LV č. 1248, do bezpodielového spoluvlastníctva Mgr. Tomášovi Bielikovi s manželkou Mgr. Janou Bielikovou, , Bratislava, za kúpnu cenu celkom 13 397,23 Eur.

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 69/2017 vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., spracovateľ Ing. Peter Skákala, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 173,99 Eur/m², čo pri výmere 77 m² predstavuje sumu celkom 13 397,23 Eur,

s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
​2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako bezpodieloví spoluvlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 1964 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja a stavby rodinného domu – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, za účelom urbanisticko-architektonického riešenia rekonštrukcie rodinného domu a zároveň za účelom stavby garáže. Predmetná plocha je v súčasnosti nevyužívaná, je pozdĺžneho tvaru a leží medzi komunikáciou na Podbrezovskej ulici a pozemkom so stavbou rodinného domu v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov.