BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 443/9 – ostatné plochy vo výmere 8 m², podľa GP č. 34/2014 odčleneného od pozemku registra „C“ parc. č. 443/1, k. ú. Lamač, evidovaného na LV č. 1, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka, , Bratislava, za kúpnu cenu 1 338,80 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 72/2017 zo dňa 12. 12. 2017 vypracovaného Ing. Monikou Nitkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 155,35 Eur/m². Pri výmere 8 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu 1 242,80 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny v sume 96,00 Eur  predstavuje náhradu za užívanie novovytvoreného pozemku parc. č. 443/9, podľa GP č. 34/2014 odčleneného od pozemku registra „C“ parc. č. 443/1, evidovaného na LV č. 1, za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok stanovenej podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Novovytvorený pozemok parc. č. 443/9 je súčasťou vnútorného priestoru oplotenia vybudovaného po vonkajšom obvode nehnuteľností vo vlastníctve kupujúceho. Z hľadiska umiestnenia je tento pozemok pre hlavné mesto SR Bratislavu a tretie osoby nevyužiteľný.