Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 25.06.2014 - 26.06.2014

 • 25. júna 2014, 16:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Zasadnutie pokračuje 03.07.2014
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2014

 2. 2.Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy, ozdravenie a výhľad do roku 2018 - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 3. 3.Návrh na schválenie nájmu bazénov a posilňovne v Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/1, občianskemu združeniu Priatelia Bartókovej ulice so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 a parc. č. 21845, Prvej distribučnej spoločnosti s r.o. so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 a parc. č. 21386/2, spoločnosti KSA, a.s. so sídlom v Košiciach - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. č. 361, na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti LEDERER s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13461/1, parc. č. 13639/8, parc. č. 15101/4, parc. č. 15102/22, parc. č. 15102/23, parc. č. 15102/29, parc. č. 15115/98, parc. č. 13461/1, parc. č. 15102/1, parc. č. 15113/1, parc. č. 21968/1 pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb trolejbusových tratí Pražská – Hroboňova a Patrónka – Vojenská nemocnica v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1100/147, spoločnosti HORSEN, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21796/1, parc. č. 21812 a parc. č. 21800, spoločnosti SLOVNAFT, a.s . so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 14. 14.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 141,46 m2 v Podchode na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a. s., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, časť parc. č. 7094/1, pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. so sídlom v Bratislave.

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s. r. o., so sídlom v Bratislave - dopravné napojenie - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s. r. o., so sídlom v Bratislave - obytný súbor - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/467, Marekovi Bobuľovi a Zuzane Klčovej

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/467, Matúšovi Szabóovi a Ing. Lucii Vaculovej - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1259/3, spoločnosti NEXT INVEST, s.r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1456, Spoločenstvu vlastníkov bytov Galbavého 1, so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1287/2, parc. č. 2108, parc. č. 1937, parc. č. 4630/1, parc. č. 4628, parc. č. 3544, parc. č. 1385, parc. č. 379, parc. č. 298/2, parc. č. 1538, parc. č. 3547, parc. č. 1306 na užívanie prístupov k nebytovým priestorom v Bratislave

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, trvale bytom v Hainburgu, Rakúska republika, prechodne bytom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/4, parc. č. 5399, parc. č. 5402/2, parc. č. 5402/3 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 77/1 pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a parc. č. 50/1 pre Ing. Miloša Podolského IMP so sídlom Most pri Bratislave

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2 pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s.r.o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 31. 31.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 414,24 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť Galek, s.r.o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 32. 32.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 601/2012 zo dňa 31.5.2012 prijatého k návrhu na nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti EKORDA, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 34. 34.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/10, parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12, Ing. Antonovi Scheberovi a Danici Scheberovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 35. 35.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 36. 36.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 213/26 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 vo vlastníctve Zuzany Božíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 37. 37.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1460/14, parc. č. 1460/15, parc. č. 1460/16 a parc. č. 1460/17, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Podunajské Biskupice, k. ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k. ú. Vrakuňa, k. ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent BigBoard, a.s., ISPA, spol. s r.o., euroAWK, spol. s.r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a.s. a Outdoor Media, s.r.o. - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 40. 40.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013

 41. 41.Návrh Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Hlavným mestom SR Bratislavy

  Materiály
 42. 42.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  Materiály
 43. 43.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnky 03

  Materiály
 44. 44.Vybrané podnety s potenciálom na zapracovanie do zmien a doplnkov UPN hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 45. 45.Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 46. 46.Petícia občanov za zachovanie parkoviska na konci Hraničnej ulici v Bratislave, parc. č. 15486/1, k. ú. Ružinov, proti jeho predaju a investičnému zámeru uskutočniť na tejto parcele výstavbu 8 – poschodového obytného domu

  Materiály
 47. 47.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 48. 48.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

  Materiály
 49. 49.Informácia o rokovaní riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dňa 20. júna 2014

 50. 50.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2014 – 2018

 51. 51.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín

  Materiály
 52. 52.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 53. 53.Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za I. polrok 2014 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 54. 8.Informácia o spracovaní územných generelov Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 3.7.2014

 55. 9.Návrh na schválenie prenájmu časti územia mestských hradieb pozdĺž Staromestskej ulice v Bratislave na pozemku parc. č. 431, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu „Obnova Baxovej veže“, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál prerokovaný 3.7.2014

 56. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností - nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. číslo 1952 na pozemku parc. č. 1415 a pozemku parc. č. 1416, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času, so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú - materiál prerokovaný 3.7.2014

 57. 54.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín - materiál prerokovaný 24.9.2014

 58. 55.Etický kódex volených predstaviteľov - materiál prerokovaný 24.9.2014

 59. 57.Dodatok č. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 60. 46.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807 s Milanom Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál prerokovaný 3.7.2014

 61. 58.Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 62. 59.Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 63. 60.Pravidlá Občianskeho rozpočtu - materiál prerokovaný 24.9.2014

 64. 61.Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 65. 62.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board za rok 2013 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 66. 63.Iniciatíva Európskej komisie „Mayors Adapt“ - materiál prerokovaný 24.9.2014

 67. 64.Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 68. 65.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave - materiál prerokovaný 3.7.2014

 69. 66.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve - materiál prerokovaný 24.9.2014

 70. 69.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. - materiál prerokovaný 24.9.2014

 71. 70.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky z titulu sankcií z omeškania - materiál prerokovaný 24.9.2014

 72. 71.Informácia o príprave podkladov k vypracovaniu harmonogramu/etapizácie postupnej rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na roky 2014 – 2018 pre potreby ZUŠ Exnárova, vrátane vysporiadania nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ulici 2 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 73. 72.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z.z – plnenie uznesenia MsZ č. 1458/2014 časť B zo dňa 26.3.2014 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 74. 73.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 75. 74.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 76. 75.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2014 - materiál prerokovaný 3.7.2014

 77. 76.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 881/2012 zo dňa 22.11.2012, prijatého k návrhu na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v SR, so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 78. 77.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1516/2014 zo dňa 24.04.2014, ktorým bolo schválené zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 15640/60, parc. č. 15640/61, k. ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov - materiál prerokovaný 24.9.2014

 79. 78.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06.03.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 a 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava – Dúbravka - materiál prerokovaný 24.9.2014

 80. 79.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2939 a parc. č. 2940 a stavby súpis. č. 1240 na pozemku parc. č. 2940, k. ú. Staré Mesto, Pažického č. 4, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy - materiál prerokovaný 3.7.2014

 81. 80.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 889/16, do správy mestskej časti Bratislava – Vrakuňa - materiál prerokovaný 3.7.2014

 82. 81.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/7, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka - materiál prerokovaný 3.7.2014

 83. 82.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica - materiál prerokovaný 3.7.2014

 84. 83.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10, Mlynská dolina - materiál prerokovaný 3.7.2014

 85. 84.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19713/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v k.ú. Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička – Rotunda“ v území Hornej Mlynskej doliny - materiál prerokovaný 3.7.2014

 86. 85.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 22,2 m2 - Podchod Patrónka k. ú. Karlova Ves - materiál prerokovaný 3.7.2014

 87. 86.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 55,64 m2 v Podchode Patrónka, k. ú. Karlova Ves - materiál prerokovaný 3.7.2014

 88. 87.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica a na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - materiál prerokovaný 3.7.2014

 89. 88.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie - materiál prerokovaný 3.7.2014

 90. 89.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie - materiál prerokovaný 3.7.2014

 91. 90.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - materiál prerokovaný 24.9.2014

 92. 91.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 93. 92.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, parc. č. 2522/5, k. ú. Karlova Ves, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 94. 93.Návrh na zriadenie vecného bremena pre inžiniersku stavbu „Trafostanica“ bez súpisného čísla, postavenej v rámci stavby „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“, k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 95. 94.Návrh na schválenie zámeru predaja eskalátorov zn. Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“ v Bratislave, formou priameho predaja s cenovou ponukou - materiál prerokovaný 24.9.2014

 96. 95.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/3, parc. č. 3096/4 a parc. č. 3096/5, vlastníkom stavieb – garáží, Donovalova ul. - materiál prerokovaný 24.9.2014

 97. 96.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5526/7, Ing. Jánovi Žlnkovi - materiál prerokovaný 24.9.2014

 98. 97.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1, parc. č. 779/2 a parc. č. 779/3, COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - materiál prerokovaný 3.7.2014

 99. 98.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA, s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - materiál prerokovaný 3.7.2014

 100. 99.Návrh na predaj pozemku pod garážou v Bratislave, v spoluvlastníckom podiele 1/2, k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/30, Ing. Henriete Tittlovej - materiál prerokovaný 24.9.2014

 101. 102.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1, do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - materiál prerokovaný 3.7.2014

 102. 103.Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia - materiál prerokovaný 3.7.2014

 103. 104.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra„C“ KN parc. č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 1511/39, 1511/152 a 1511/155 v prospech mestskej časti Bratislava-Rača - materiál prerokovaný 3.7.2014

 104. 105.Rôzne - materiál prerokovaný 3.7.2014

 105. 106.Návrh na zavedenie II. etapy Integrovaného dopravného systému v bratislavskom kraji - materiál prerokovaný 3.7.2014

 106. 107.Návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 15293/4, 15294/184 a parc. č. 15294/87 v Bratislave, k. ú. Ružinov, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, pre stavbu trolejbusová trať Trenčianska- materiál prerokovaný 3.7.2014

 107. 108.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/30, parc. č. 5018/42, parc. č. 5018/292 a parc. č. 5018/293, Dpt. Imrichovi Sulíkovi - materiál prerokovaný 24.9.2014

 108. 109.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc. č. 9886/66, parc. č. 9886/67, parc. č. 9886/68, parc. č. 9886/69, pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov - materiál prerokovaný 24.9.2014

 109. 110.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, 17, Trenčianska 54, Trenčianska 58, 62, Riazanská 50, Račianska 11, M. Schneidra Trnavského 20, Homolova 6, Na barine 11, Hálova 7, Kopčianska 78, Námestie Hraničiarov 2A, Turnianska 4 vlastníkom bytov - materiál prerokovaný 24.9.2014

 110. 111.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 4. c.Informácia o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13. Poslanecké priority

 5. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 6. e.Informácia o majetkovoprávnom usporiadaní vzťahov k pozemkom v lokalite Pasienky Bratislava

 7. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Pekníkova 2, Bratislava

 8. g.Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03

 9. h.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2013

 10. i.Informácia o kalkulácii na predpokladanú sumu bežných opráv a údržby pozemných komunikácií v správe Hlavného mesta SR Bratislavy

 11. j.Informácia o realizácii „Programu výstavby bytov v Bratislave“

 12. k.Informácia o postupe pri prevzatí nútenej správy MČ Devín

 13. l.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Rezedova 3

 14. m.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Kopčianska 86

 15. n.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1252/2013, časť B., zo dňa 25. - 26. 09. 2013 - petícia proti stavbe na pozemku parc. č. 17342/203 v k. ú. Rača na Hagarovej ulici

 16. o.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, 17, Čiližská 6, J.C. Hronského 20, Hlaváčikova 11, Heyrovského 13, Iljušinova 10, Vavilovova 26 vlastníkom bytov

 17. p.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2014