Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 27.06.2019 - 28.06.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 4. 4.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú časť

 5. 5.Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné zóny

  Materiály
 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava-Devínska Nová Ves

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač

 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 10. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 11. 11.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

  Materiály
 12. 12.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 13. 13.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 14. 14.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 15. 15.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 16. 16.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 17. 17.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 18. 18.Personálne zmeny v orgánoch organizácie Mestské lesy v Bratislave

 19. 19.Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy

 20. 19a.Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022

  Materiály
 21. 20.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

  Materiály
 22. 21.Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien ako prípad hodný osobitného zreteľa

 23. 22.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi Bérešovi a Jane Machatovej

  Materiály
 25. 24.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, spoločnosti AGADU s. r. o. , so sídlom v Bratislave

 26. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk

  Materiály
 27. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy o výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 5100, postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave

 29. 28.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava

 30. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, a.s., a spoločnosti D4R7 Construction so sídlom v Bratislave

 31. 29a.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú Dúbravka do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 30.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 33. 31.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2019

 34. 32.Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 35. 33.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2018

  Materiály
 36. 34.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

  Materiály
 37. 35.Zóny bez pesticídov

 38. 36.Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo výške 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara - KORVETA

 39. 37.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 40. 38.Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016

 41. 39.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrice

 42. 40.Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na rok 2019

 43. 41.(Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

 44. 42.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 45. 43.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A

  Materiály
 46. 45.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 47. 46.Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice

 48. 47.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 49. 48.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, Budatínska 35, vlastníkom bytov

  Materiály
 50. 49.Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov ako 1. bod)

 51. 50.Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov ako 2. bod)

 52. 51.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 53. 52.Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h)

 54. 53.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2019

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, 3, 5, 7, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Ďatelinová 9, Babuškova 6, Gregorovej 6, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Jamnického 4, Homolova 6, Romanova 42, Znievska 9, vlastníkom bytov

 6. f.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2018

 7. g.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 197/2019 zo dňa 30. 05. 2019.

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2019