Bod č. 26

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy o výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 5100, postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.