Návrh uznesenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou dňom 1. augusta 2019,
 
2. dorovnanie zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2019 do 31. júna 2019 tak, aby suma poskytnutých finančných prostriedkov na kalendárny rok 2019 zodpovedala finančným prostriedkom, ktoré sú schválené týmto všeobecne záväzným nariadením o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou dňom 1. augusta 2019.