Návrh uznesenia

Zóny bez pesticídov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
materiál – Zóny bez pesticídov.