Návrh uznesenia

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú časť

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii I. až IV. triedy medzi hlavné meto SR Bratislavy a príslušnú mestskú časť  hlavného mesta SR Bratislavy.