Návrh čiastkového uznesenia - Hrčka Ján

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

5. Pozemky v k. ú. Petržalka budú použité na verejnoprospešné účely.
6. Na zamieňané pozemky v k. ú. Petržalka bude mať hlavné mesto SR Bratislava predkupné právo.