Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov a stavieb  v k. ú. Nivy:
 
1. pozemky registra „C“ parc. č. 4027/46 – ostatná plocha vo výmere 1 572 m², parc. č. 4027/47 – ostatná plocha vo výmere 177 m², parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere 896 m², parc. č. 4021/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m², parc. č. 4027/32 – ostatná plocha vo výmere 779 m², spolu vo výmere 3 427 m²,
 
2. stavebné objekty – cesty a mosty:
- SO 212-00 Oprava mosta na vetve OK-D1, inventarizačné č. M 090, vo výmere 1 284,30 m², č. opisu karty majetku OCH/IO/M099,
- SO 216-00 Oprava mosta 1 na OK, inventarizačné č. M 093, vo výmere 1 037,88 m², č. opisu karty majetku OCH/IO/M097,
- SO 2017-00 Oprava mosta 2 na OK, inventarizačné č. M 093a, vo výmere 1 037,88 m², č. opisu karty majetku OCH/IOM098,
- SO 2018-00  Oprava mosta na vetve D1-OK, inventarizačné č. M 090 a, vo výmere 797,52 m², č. opisu karty majetku OCH/IO/M100,
spolu vo výmere 4 157,58 m²,
 
čo predstavuje spolu výmeru pozemkov a stavieb 7 584,58 m², Slovenskej republike – zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom Námestie slobody 6, v Bratislave, IČO 30416094, v zastúpení  spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50110276, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50245350, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. etapa“ a rekonštrukcie objektov SO 212-00 Oprava mosta na vetve OK-D1, SO 216-00 Oprava mosta 1 na OK, SO 217-00 Oprava mosta 2 na OK a SO 2018-00 Oprava mosta na vetve D1-OK, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 7 584,58 m² predstavuje sumu ročne 227 537,40 Eur,

2. 19,00 Eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 7 584,58 m² predstavuje ročne sumu 144 107,02 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov a stavieb v k. ú. Nivy je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky – zastúpenej spoločnosťou Zero Bypass Limited, organiizačná zložka, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., bude realizovať stavbu „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. etapa“, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.