BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:
 
1. zníženie bežných príjmov o 71 157,00  Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 136 683,00  Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 056 541,00 Eur,
4. zníženie príjmových finančných operácií o 71 653 818,00 Eur,
5. zníženie výdavkových finančných operácií o 75 644 833,00 Eur.