Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:
 
1. zníženie bežných príjmov o 71 157,00  Eur,
2. zníženie bežných výdavkov o 136 683,00  Eur,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 056 541,00 Eur,
4. zníženie príjmových finančných operácií o 71 653 818,00 Eur,
5. zníženie výdavkových finančných operácií o 75 644 833,00 Eur.