Návrh uznesenia

Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo výške 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara - KORVETA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
odpustenie dlhu – sankcií z omeškania v sume 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara - KORVETA, IČO 32116721, čo predstavuje 90 % zo sankcií z omeškania v celkovej výške 106 136,97 Eur, a to za podmienky zaplatenia 10 % zo sankcií z omeškania, t. j. sumy 10 613,70 Eur v lehote 1 roka odo dňa prijatia tohto uznesenia.